هواکش سانتریفوژ

هواکش سقفی
دسامبر 29, 2016

هواکش سانتریفوژ

هواکش صنعتی

هواکش سانتریفوژ در دو مدل کوپل مستقیم و پولی تسمه با قدرت تخلیه بالا در ابعاد مختلف